نعمت ها ولذ ّت های خدا دادی !
58 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقا له با الهام گر فتن از ایا ت قرا ن کریم واین عروة الو ثقی جاوید ومعجزۀ زند ه اسلا م ، که تاصبح قیامت تأمین کنندۀ سعا د ت بشر است ، و استفاد ۀ از گفتار معصومین /ع/ که ثقل اصغر در کنار قران کریم / ثقل اکبر/ میبا شد و بهره براداری از قرا ن کریم مشروط به توسّل و تمسّک به 14 معصوم /ع/ خواهد بود بخشی از نعمت های الهی را شمارش نمود ه ام بخوانیم و بعظمت خداوند و هستی ، بیشتر آ شنا شویم. لاز م به یاد اوری است که موضوع مقاله وگفتار، شکر نعمت است و بی ترد ید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخا لق ... بیش از پیش با ید از صبیّۀ خود / بنت الهد ی اصغری / تشکّر نمایم چه انکه در یک کلا م و در یک جمله ، اگر مسا عد ت های او راهنما ئیهای او ، وهمکاریهای او نبود هرگز بنتا ئج چنینی نائل نمی شد یم دعایش د ارم که د ر دنیا وآ خرت عزیز و معز ّز وسر افرا ز با شد ! سیّدعبداله اصغری
دانلود