شیطان باعث موهبت هایی شد
52 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکید ۀ مقا لۀ / شیطان با عث موهبت الهی گرد ید/ در این مقا له موضوعا ت ذ یل بررسی شده است موضوع اوّ ل:-- شیطان ، ذ اتاً موجو دی شرّ و خبیثی می با شد وهرگز نمی تو ا ند ، خوب با شد ! ولکن به خا طر چندین خوا ستۀ ای که از خد او ند ، در قبا ل عباد ت ها یش ، د ریا فت نمود وهمه آ نها در اربا ط با تخریب سعا د تمند یّ بنی اد م بود ، لذ ا خد او ند منّا ن ، بنی اد م را ، از موهبت های قا بل توجّهی ، برخوردار سا خت واگر شیطا ن ، وما جرا ی در یا فت خوا سته ها یش ، نبود ، بنی اد م از چنان موا هبی ، بی نصیب بود ! و لذ ا شیطا ن با عث رحمت شد نه نقمت! موضوع د وّ م: --- لحظۀ مرگ ومرد ن لحظۀ شادی وشاد مانی ،میبا شد وبا چندین دلیل وبرهان / بگونه د و دو تا چهار تا / به اثبا ت رسید ه است که لحظۀ مرد ن و- مرگ ورود به جهان دیگر و مال ا ما ل از شاد ی وخوشی وآسا یش وراحتی ،میباشد و د ر این را بطه از ایات قرآن کریم ، نکا ت ومطا لبی مهمّی ببرسی گرفته شده است خواند ن این مقا له ، با عث میشود که انسان با یک جهان عشق وعلا قۀ به مرگ که همان لقاء پر ورد گار جهان است ، روز گار بگذ را ند ... شو قاً ا لی الثّوا ب وخوفا ً من العذ اب //... التماس د عا / سید عبدالله اصغری !
دانلود