چرا قبرش مخفی ماند؟
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکید ۀ مجموعۀ ( قبرش چرا مخفی ماند؟) نا م وعنوان مجموعۀ شصت وهفت صفحه ای که ملا حظه خواهید نمود ( قبرش چرا مخفی ماند ؟) میبا شد وباید مرجع ضمیر ، مشخص گردد قبرکی ؟ فاطمه زهرا/ع/ فاطمه امّ ابیها * فاطمه مادر امام حسن وامام حسین/ع/ فاطمه مادر زینب قهرمان کربلا ومادر ام کلثوم *شیرزن نینوا، فا طمه * انگیزۀ آفرینش جهان . فاطمه کسی که بهترین خلق اولین واخرین یعنی رسول خدا/ص/ دستش را می بوسید * فاطمه باخشمش خداوند غضب میکند . فاطمه مورد ومصداق سوره کوثر . فاطمه مورد نزول ایۀ تطهیر وایه مبا هله وایات زیاد دیگر. فاطمه اگرعلی/ع/ نبود هم کفو نداشت . فاطمه اگرنبود خداوند علی/ع/ ورسول خدا/ص/ را نمی افرید / لولا فاطمه لما خلقتکما ./ فاطمه کسی که شاعر عرب می سراید : بنت من ؟ امّ من؟ زوجة من ؟ = دخترخدیجه کبری *دختر رسول خدا/ص/ * مادرحسنین /ع/ * مادر 11/ امام/ع/ فاطمه یعنی فاطمه /ع/ نباید از تاریخ بپرسیم که چرا قبر فاطمه /ع/ مخفی میباشد وچرا درشب وشبانه دفن گردید و و... با خوند ن مجموعۀ شصت وهفت صفحه ای * امید است به گوشه های از پاسخ سئوال، اشنا شویم . دراین مجموعه به عناوین ذیل * عنایت فرما ئید : 1- تعیین جانشین پیامبر/ص/ ازطرف خداوند است . 2- قابل باورنیست که پیامبر/ص/ جانشین معیّن نکرده باشد . 3- اعتراف صریح عمر ص 6 . عمر با وجب کردن بلوغ را می سنجید . ص19 / عمر متعۀ زنهارا تحریم کرد ص27/ ایۀ /اذهما فی الغار/ برعدم لیا قت ابوبکر، دلال ت دارد! ص29/ .عمراز نقل حدیث پیامبر/ص/ ،منع میکرد ص31/ اعترافات ابوبکردرلحظۀ مرگ ص32/ . سه کاری که ابوبکر باید انجام میداد!ص34/ ماجرای غدیرص35/ ثقلین دوامانت شرط ورود به بهشت ص36 / خطبۀ رسول خدا/ص/ درغدیر*سه ساعت طول کشید ص37/ هجوم به خانۀ فاطمه/ع/ ص50 / خطبۀ شقشقیّه ص53/ فدک را غصب کردند ص56/ ایۀ /اذهما فی الغار/ ص58/ اسسّت اساس الظلم والجور ص61/ احادیثی جعل کردند ص63 ... بامید وصال به حق!
دانلود