مصیبت های که بر فاطمه زهرا وارد کرده اند
46 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیدۀ مقالۀ مصائب زهرا(ع) دراین مقاله ، مطالب ذیل را بادقت تمام ،ملا حظه فرمایید : 1- مصیبت های که برزهرا(ع) وارد اوردند! 2- اعترافات ابوبکردرلحظۀ مرد ن 3- راه رفتن برروی کرۀ زمین ،بر مخالفین فاطمۀ زهرا(ع) حرام میبا شد! 4- فاطمۀ زهرا/ع/ حوریّۀ ازجنس بشراست 5- هرکس به فاطمۀ زهرا(ع) ناسزا گوید کافر است! 6- خد مت به بی بی دوجهان/ع/ ویا بی احترامی نسبت به او، زود نتیجه میدهد! 7- فرازهای از خطبۀ فاطمۀ زهرا/ع/ ! 8- ...آی ابی قحافه توازپدرت ارث می بری ومن از پدرم ارث نمی برم ؟! 9- آشنائی اجمالی با فد ک ! 10—مأمون خلیفۀ عباسی فد ک را به فرزندان زهرا/ع/ برگرداند! 11—سرگذشت فدک بعدازرحلت پیامبر/ص/ 12—اظهار تأسّف ابوبکردرلحظۀ مرگ! 13- سه چیزی که نباید انجام میداد ! یکی ازآنها کشف واتش زدن خانۀ زهرا/ع/ بود که ابوبکر شدیدا اظهار ندامت مینماید !حتما بخوانید. 14—اما سه چیزیکه ابوبکر دوست داشت انجام دهد وانجام نداد! 15—بعض ازمحدّثین اهل سنّت اعتراف ابوبکر را دست کاری کرده اند! اما سه چیزیکه باید ازرسول خدا/ص/میپرسید! این مقاله را بخوانید وبا ابوبکر آشنائی حاصل کنید! والسّلام سید عبدالله اصغری قم 10/10/1388
دانلود