ماهیت عمر در روایات اهل سنت
49 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیدۀ مقالۀ ماهیّت عمر درروایات اهل سنّت! درمقالۀ( ماهیّت عمر درروایات اهل سنّت) که دربیشتر ازچهل صفحه تنظیم گردیده است مطالب ذیل ببرسی گرفته شده است امیدوارم خوانندگان عزیز ومخصوصا جوانان برومند اهل سنّت وجماعت بهره مند گردند! 1- علمای ازاهل سنّت که خطبۀ شقشقیه را شرح زده اند، باید پاسخ بدهند! 2-حتّی زنان پرده نشین از عمرداناترند!3- عمرمعنای کلمۀ /ابّا/را نمیدانست! 4- جهل عمرنسبت به معنای کنائیّ کلام! 5-اگرعلی /ع/نبود، عمرهلا ک میگردید!6- به خاطراهمیّت ندادن وکندیّ ذهن،12سال طول کشید تا عمرسورۀ بقره رایاد بگیرد !7- عمرنمیدانست که حجرالا سود امین خدا و درروز قیامت به صورت انسانی، شهادت وگواهی میدهد 8- عمردوتا حلا ل الهی را،حرام نمود!9- کسی که مورد غضب وخشم فاطمۀ زهرا/ع/باشد،مورد غضب و خشم خداوند متعال ورسول اکرم/ص/ خواهد بود! 10- فاطمۀ زهرا(ع) ازعمروابابکرناراض بود و هرگز،راضی نشد ودرحالیکه نسبت به آنها، خشمگین و متنفرّ بود وهمیشه نفرین شان،میکرد، بد رود حیاةگفت وبراثر تازیانه وضربت در ودرد پهلو،به شهادت رسید. 11- اسناد ومدارک آتش زدن خانۀ زهرا/ع/ازطریق- اهل سنّت وجماعت! 12- متن نامۀ عمر به معاویّه . 13 - چگونگیّ پیدایش نامۀ عمر..! 14- عمرازنقل وکتابت احادیث نبوی(ص) منع،نمود...! خوانندگان عزیز، جوانان فرهیخته وبیدار دل اهل سنّت و جماعت، این شماواین مقالۀ چهل وشش صفحۀ ایّ /- تحت عنوان ( ماهیّت عمردرروایات اهل سنّت) که بدور- از تعصّب وبه دور از هرگونه داوریّ عجولانه وجهولانه وبا حالت منصفانه، این مجموعه را بخوانید وبا عقاید ی- مجهّز گردید که خداوند سبحان ورسول گرامیّ اسلا م – خوشنود وراضی باشند ... روز عیدغدیر18 /ذی الحجّ/1430/برابر با 15/9/1388/ پایان یافت سید عبدالله اصغری یاهو!
دانلود