ماجرای غدیر خم
48 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده وفهرست مقالۀ (ماجرای غدیر) قبلا باید توجّه فرمایید که 1- کلّیۀ مطالب این مقاله از کتاب شریف الغدیر (عربی ان ) وازکتاب تلخیص ان (عربی ان ) اقتباس گردیده است .2- دراین مقاله احترام افراد کاملا حفظ شده است وحتی نسبت به عمر که خودش صریحا به بی سوادیّ خود،اعتراف می نماید ومیگوید: پیره زن قریشی افقه وباسوادتر از عمر می باشد .دراین مقاله حتّی به عمر تعبیر بی سوادی هم به کار نرفته است. 3- دراین مقاله که دارای 69 صفحه میباشد مطالب ذیل بررسیّ گردیده است که انشاءالله بهره مند خواهیدشد. حجّ بی ولا یت ناقص است ص12 خطابۀ رسول خدا(ص) در- روز غدیرخم حدودسه ساعت طول کشید...ص13 ... فرازهای از خطبۀ غدیریّه ص16 ...شرط مهمّ ورود به حوض کوثرص17 ... سه تا آیۀ مهمّ درروز غدیر نازل گردیدص28 ... چراعلی(ع)دست به شمشیرنبرد؟ص30 ... روزغدیر بزرکترین عید اسلا می است ص34 ... فاطمۀ زهرا(ع)نفرین نمودص36 . چه کسانی برمسند خلا فت نشستند ص50 ... صریح ایۀ قرانی بر حلّیت ازدواج موقّت ومتعه ص50 الی ص61 ...فرازهای از خطبۀ شقشقیّه (درد دلهای علی علیه السلا م )ص65 ...
دانلود