شگفتی های قرآن
44 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسمه تعالی چکیده وفهرست مطالب مقاله شگفتیهای قران کریم: درمجموعه شگفتیهای قران کریم که در31 صفحه، تنظیم شده است ابتداءاً هدف وغرض افرینش انسانها بررسی وچهارتا عاملی که در خلقت انسانها، نقش مهمی دارند، بیان گردیده است وپس ازان، عناوین ذیل بااستدلال محکم ومستند به تحلیل وبررسی گرفته شده است 1 - قران کریم ازگسترش جهان خبر داده است.2 - به جاذبه عمومی،اشارت نموده است.3-حرکت کره زمین بطور کنایه از ایات قرانی استفاده میشود.ازشگفتی این خبرکنائی، یک دانشمند توده ای مسلمان میشود.4- کرویت کره زمین را ازواژه «مشرقین»میتوان استفاده کرد.5-قران ومسئله افزایش حجم کره زمین.6- قران و حرکت دورانی و جریانی خورشید.7- قران کریم به وجود زوجیت درجمادات ونیروی مثبت ومنفی (اتم) اشاره نموده است.8- قران مجید خیلی زیبا به اختراع وسائل نقلیه (اتومبیل،قطار،هواپیما و غیره) اشاره نموده است.9- اشارت قران کریم به چگونگی تکون وبوجود امد ن شیر واهمیت شیر «اغوز» .10 -خبردادن ازپیروزی رومیان بعد از شکست .11- خبردادن از مصونیت پیامبرگرامی اسلا م(ص).12 - خبردادن ازبازگشت حضرت(ص) به زاد گاهش.13- سه تا پیشگوئی مهم در سوره کوثر.14- اگرقران ازغیر خداوند عزوجل بود دارای اختلا فات زیاد ی میبود. 15- جذبه وکشش معنوی قران کریم.16- دونمونه معارضه باقران مجید . وادعای اوردن « مثل» سوره حمد وسوره کوثر.... 17-شگفتیهای عددی قران کریم...18- بعض ازمعلومات عمومی قران کریم... صد ق الله العلی العظیم امید وارم بادقت تمام این مجموعه را بخوانید وازانوار قران اسمانی ،قلب هارا نورانی تر سازید ودراینده – نزدیک مجموعه دیگری بعنوان (ماجرای غدیر خم) وارد سایت میشود وانشاءالله بهره مند خواهید شد... یاهو...
دانلود