تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
حقوق وقضا وفلسفه 
مدرسه عالی قضایی وحوزه علمیه قم بخش مدارج علمی 
 
اجتهاد